Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » po miktar s n rs z sakl d r


Intel dýþýnda?
Intel'in yan kuruluþu, Intel Online Hizmetler son AppChoice ™ Barýndýrma Hizmetleri Yönetilen duyurdu. Servis onlarýn 'Ýnternet Hosting Çevre' içinde uygulama ve barýndýrma sunmak için tasarlanmýþtýr. Yönetilen barýndýrma hizmetleri yaný sýra onlar dünya çapýnda veri merkezlerinin geliþtirilmesi ve entegrasyonu 1 milyar dolar yatýrým niyetinde. 'Inside and Out Intel'in diyecek bu ortalama yeni reklam mý?

po miktar s n rs z sakl d r  , yer , barýndýrýlan e-posta /> Intel dýþýnda? A. Turner - Temmuz 5, 2013 Read Comments Intel dýþýnda? A.         Turner          - Temmuz         27, 2000 Etkinlik         Özet         Intel Çevrimiçi Hizmetleri A.Þ., Ýnternet uygulamalarý barýndýran yan         Intel Corporation, kendi AppChoice Barýndýrma Hizmetleri Yönetilen açýkladý         misyon-kritik uygulamalarýn kontrolü isteyen müþteriler için Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » po miktar s n rs z sakl d r


Üç CRM Çözümleri "En iyi"
2004 yýlýnda, En Ýyi Yazýlým ana þirket Sage Group plc ile ACCPAC satýn aldý ve þimdi CRM ürün yeni bir sürümünü yayýmladý: SalesLogix 6.2. Onlarýn amacý, büyüyen küçük ve orta ölçekli iþletme pazarý (KOBÝ) mümkün olduðunca çok pazar payý kazanmak için açýkça. Microsoft CRM, Salesforce.com ve orta ölçekli Siebel sunan gibi oyuncular barýndýran bir hedef pazarda rekabet zaman ek pazar payý elde net bir hedeftir. Bu En Ýyi Yazýlým yeni "üçlü" ürün ACT, ACCPAC, ve savaþ alanýnda SalesLogix pozisyon nasýl izlemek ilginç olacak.

po miktar s n rs z sakl d r  bir Sage Grubu tarafýndan, pozisyon geniþ bir de satýcý   alýcý profilleri. En Ýyi Yazýlým, Sage en ABD merkezli baðlý kuruluþu, þimdi sunabilir   Kuzey Amerika ortaklarý kapsamlý müþteri saðlamak için fýrsat   çeþitli ihtiyaçlarýna uyacak þekilde tasarlanmýþtýr iliþkileri yönetimi (CRM) çözümleri   sürekli geniþleyen küçük ve orta ölçekli iþletmelerin (KOBÝ) pazar   ( Will bakýn   Sage Grup Çimento ACCPAC ile onun KOBÝ Liderlik ).   gelirlerinin Devamı…
Geac Survive ayrýþýr
Geac, bir mücadele Kanada kurumsal uygulamalar satýcý onun beyaz þövalye bulamadý. Bu olacak, þu an için, geniþ müþteri tabaný içinde daha fazla kargaþa neden olabilir onun azalan kaynaklar, doldurmak için iþ parçalarý satmak zorunda. Þirket tümden kalan bütün ürün için strateji devletlerin kadar þeyler yerleþmek olmaz.

po miktar s n rs z sakl d r  yavaþlama ihtimali,         Bu durumda potansiyel satýþ üzerinde olumsuz bir etkisi oldu         Þirket tüm, Caldwell kaydetti. Biz Geac mevcut inanmýyorum         hisse senedi fiyatý, Þirketimizin uzun vadeli deðeri yansýtýr. Bugünkü         duyuru müþteri belirsizliði kaldýrmak ve yönetim saðlayacak         bir go-ileri olarak performansýný artýrmak için odaklanmýþ planlarýný uygulamak. olarak         Politika meselesi, Kur Devamı…
Acta Aktif alýr
Aktif Software, Inc e-iþ altyapý yazýlým ürünleri saðlayýcýsý ve Acta Technology, Inc, bir özü / aracý satýcý yük / dönüþümü, bugün gerçek zamanlý iþ-to-Business (B2B saðlamak için yardýmcý olacak bir ortaklýk duyurdu ) e-ticaret.

po miktar s n rs z sakl d r  üzerinden ortaklar, Chet Kapoor, Baþkan Yardýmcýsý, Ýþ dedi         Geliþtirme, Etkin Yazýlým. Gerçek B2B e-Ticaret otomasyon gerektirir         gerçek zamanlý olarak sistemlerin bir dizi genelinde iþ süreçlerinin. Bizim kombine         Acta ile çözüm bu zorlu gereksinimlerini karþýlamak için tasarlanmýþ olan         ve müþterilerimize çok hýzlý bir þekilde tam yararlarý gerçekleþtirmek için izin verir Devamı…
Havacýlýk Sektöründe CMMS
Detaylý bakým, onarým ve revizyon uzmanlaþmak piyasada birçok CMMS sistemi vardýr. Bir havayolu için bir sysems seçerken, karar vericiler dikkatli olmak zorunda.

po miktar s n rs z sakl d r  þimdi özet bilgiler içeren raporlar saðlayabilir modüller veya uygulamalar içeren veya iletiþim kurabilir diðer sistemlerle (biz bunlara baðlantýsý veya açýk mimari olarak bildiklerini). Yönetim kademelerinde her kademesinde sistemini kullanan ve filosunun bakým durumu hakkýnda genel bir fikir olmasý gerekir bilgi almak için nasýl bilmeli. Bir kullanýcý dostu ve pratik bir sistem son derece yararlý olacaktýr,. Aksi takdirde, onun karmaþýklýðý nedeniyle kullanýmý bir yan etki Devamı…
Ross Systems, Inc: Rönesans Sürecinde
Son yirmi yýlda, Ross Sistemleri güçlü arka ofis iþlevleri ve bazý sanayi içinde iyi müþteri destek vermiþtir, bu yerel iþlem üretim iþlevi bir lider olarak kabul edilir. Þirket ayrýca RenaissanceLink yazýlým uygulamasý portalý ve Ross Sistemleri E-Ticaret sipariþ yönetimi yazýlýmý iþtiraki aracýlýðýyla online iþlemler geniþletti. Ancak, son 18 ay boyunca finansal pozisyonunu Ar-Ge nedeniyle azalmýþ lisans geliri ve yatýrým kombine etkilerine kaybetmesine sebep oldu

po miktar s n rs z sakl d r   olarak         1997, Ross Sistemleri Japonya da bir geliþme laboratuvar açtý. 1999 yýlýnda,         Ross Sistemleri geliþen iþ ortaðý BizWare, satýn         þirketin yazýlým çeþitli bileþenleri. 1999 yýlýnda, Ross Sistemleri baþladý         kendi RenaissanceLink baþlatarak uygulamalarý için çevrimiçi eriþim sunan         portalý. Ayrýca satýþ ile ilgili saðlamak için yan Ross Sistemleri E-Ticaret kurdu         E-ticaret Devamı…
Onyx ASP Fýrsatlar A Gem mý düþünüyor
Onyx Yazýlým orta pazarýnda rekabet bir CRM satýcýsýdýr. Oniks uygulama riski, uygulama zaman ve önemli bir rekabet deðiþken olarak daðýtým stratejisi dikkate alýr. Sonuç birkaç görüntülenme sayýsý ile kaliteli iliþkiler dövme vurgulayan açýk bir þekilde tanýmlanmýþ ASP stratejisidir.

po miktar s n rs z sakl d r   sistemleri. Müþteri           Portal - Bu uygulama kuruluþlarý kiþiselleþtirilmiþ saðlamamýza olanak tanýr           üzerinden müþterilerine pazarlama, e-ticaret ve hizmet fonksiyonlarý           Internet. Yetenekler katalog ve kampanya yönetimi, dahil           ürün yapýlandýrmasý ve sipariþ iþleme ve çevrimiçi servis fonksiyonlarý           - Bir kendi kendine yardým bilgi veritabaný da dahil olmak üzere. Çalýþan Devamı…
Ticaret Bir Harder çalýþýr
E-ihale iki numaralý firmasý tüm ürün gamýný çapýnda yeni ürün ve hizmet filosu açýkladý.

po miktar s n rs z sakl d r  tarafý, onun Kurumsal ve Portal hem de Ticaret Bir BuySitetm 6.0,   Sürümleri, yeni özellikler çeþitli sunuyoruz. Bunlar arasýnda sorunsuz entegrasyon   Dinamik fiyatlandýrma. Bir alýcý RFQ çeþitli formlarý oluþturmak için bir sihirbaz kullanabilirsiniz   Ve açýk eksiltme (týrnak için istek). Yeni sürüm ayrýca destek içerir   Tek bir firma veya iþlem içinde birden çok dil ve para birimleri için. Bu   ayrý sistem gerekli olan önceki sürümden ileri bir adým Devamı…
ERP Ortamýnda Veri Dönüþüm
Herhangi bir sistem uygulanmasýnda dönüþtürme veri bir yüksek tel eylemdir. ERP ortamda dönüþtürme veriler sadece yani bir güvenlik aðý, yürütmenin iyi düþünülmüþ bir plan yapýlmalýdýr. Bu makale manuel veya elektronik alternatifleri göz önüne alýndýðýnda verileri dönüþtürmek için kurallar anlatýlmaktadýr.

po miktar s n rs z sakl d r  tek bir fiziksel yapýsýnda depolanýr. Bir iliþkisel veritabaný, veri elemanlarýnýn fazlalýðý önlemek ve bakým faaliyetleri kolaylaþtýrmak için, bu üç adresleri böylece üç ayrý programlar veya bir karmaþýk bir program gerektiren, üç ayrý tablolarda muhafaza edilebilir. Sonuç olarak, veritabaný tasarýmý bir bilgi gerektiren ek olarak, önemli bir programlama çaba hedeflenen bir iliþkisel veritabaný için eski bir veri kaynaðýndan veri elemanlarý taþýmak için gerekli Devamı…
Bir Döküm içinde Güvenli
Döküm Networks ™, A.Þ., yüksek performanslý anahtarlama cihazlarý tüm ücretsiz Secure Shell (SSH) Teknoloji içeren olacaðýný açýkladý. Bu doðru! Döküm Aðlarý hemen her Að Yöneticisi rüyasý gerçek yaptý.

po miktar s n rs z sakl d r          þirket býrakýn.   comments powered by Disqus Çok modlu ADSL Mountain Heads | Kutu içinde Cisco nun komple Að | Ok Þimdi Cisco için Puanlar | 1 Küçük GB, 2 GB Küçük, ..., 10 Küçük Gigabit | Sadece tek San Jose itibaren Hop | Yýlýn Extreme Networks BlackDiamond Ürün | Cisco DWDM bir Oyuncu olmak için | Ufuktaki Voice-Over-Geniþbant Standartlarý | Gigabit Vericiler Yeni Nesil ~ | Ufuktaki Stratejik Ortaklar veya Birleþme? | Devamı…
Intentia Büyüyen aðrýlar
Mayýs Sun Microsystems, Inc ve Intentia Uluslararasý AB stratejik bir ittifak duyurdu. Daha önce, Nisan ayýnda, Intentia 2000 yýlýnda ilk çeyrek sonuçlarýný açýkladý.

po miktar s n rs z sakl d r  izleme , Web tabanlý e-posta sunucusu , linux e-posta sunucularý , Exchange Server yedek /> Intentia Büyüyen aðrýlar P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Intentia Büyüyen aðrýlar P.J.         Jakovljevic          - Haziran         15, 2000 Etkinlik         Özet         May 23 Intentia basýn açýklamasýnda,, Sun Microsystems, Inc göre         ve Intentia Uluslararasý AB stratejik bir ittifak duyurdu. Intentia         , Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others