Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » miktar satt


Entegrasyon Araçlarý sattýðýnýz için PeopleSoft, Lawson
Ýki ERP satýcýlarýnýn son zamanlarda Kurumsal Uygulamalar Entegrasyon satýcýlardan entegrasyon yazýlýmý satmak için anlaþma imzaladý.

miktar satt  Uygulama entegrasyonu,kurumsal uygulama entegrasyonu,bulu yazýlým,SyteLine yazýlým,bulut entegrasyonu,ERP saðlayýcýlarý,erp yazýlým satýcýlarý,Syspro erp,çevrimiçi erp,web erp,sav erp,talep üzerine erp,erp ürünleri,erp yazýlým þirketleri,ERP sistemleri karþýlaþtýrmak Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » miktar satt


Oracle Geri Dönüþ Onun Yollarý mends
Geleneksel tartýþma ýlýmlý bir miktar üzerinde geliþmek ve deneme balon bir dizi uçmak için onun eðim raðmen, Oracle, ayný zamanda sýk sýk stratejisini deðiþtirerek ve daha iyi çalýþacak bir çakmak benimseyerek, pratik bir þirket olmuþtur. Oracle'ýn azalan gelir ve kar acý belirtilmiþtir Böylece, þirket, müþterilerine yatýþtýrmak için ve rekabet ile adil oynamak için bazý gecikmiþ hamle atýyor. Zaman yalnýzca Oracle birlikte onun hareket almak için ve gelecekteki canlanmasý için kendini konumlandýrmak için bu yavaþ ekonomik zamanlarda kullanýlan olup olmadýðýný, ancak, söyleyecektir.

miktar satt  geleneksel tartýþma ýlýmlý bir miktar üzerinde geliþmek ve bir uçmak için     deneme balonlar, Oracle, sayýsý da pratik bir þirket olmuþtur, ve genellikle vardýr     stratejisini deðiþtirilmiþ ve daha iyi çalýþacak çakmak kabul etti.     Yeni 11i ürün yükseltmeleri satýþý artan Oracle baþladýðýný gösterebilir     onun hareket temizleyin. Yeni 11i canlý müþterilerinin bildirildi üzerinde bin þimdi var     paketi, bir yýl önce sadece bir düzine Devamı…
Microsoft’un Odak Noktası olarak Bulut Önceliği
Microsoft’un New Orleans’taki TECHED Konferansının bir parçası olarak, Microsoft Sunucuları & Araçları Yöneticisi olan Satya Nadella, tüm Microsoft çalışanlarına Microsoft’un resmi blogunda paylaşılan bir dahili mail gönderdi. Mail Microsoft’un yeni önerilerine bir miktar ışık tutmakta ve Microsoft’un sürmekte olan bulut önceliği stratejisine ilişkin detaylar paylaşmaktadır.

miktar satt  Microsoft’un yeni önerilerine bir miktar ışık tutmakta ve Microsoft’un sürmekte olan bulut önceliği stratejisine ilişkin detaylar paylaşmaktadır.   Mail şirketin geliştirme çabalarının bulut öncelikli stratejiye kaydırılması için Microsoft’un nasıl önemli organizasyonel değişikliklere gittiğini belirtmekte: Bu dönüşümü gerçekleştirmek için ürünleri nasıl yaptığımız ve teslim ettiğimizi baştan revize ederek, kurumsal kültürümüzde önemli değişiklikler Devamı…
ERP: Şeffaflık Dar bir Bakış Açısı Haline Geldiğinde
Bir kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi altında yatan fikir, kuruluşlara iş faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları şeffaflık ile görülebilirliği kazandırmaktır. Peki ya ERP sistemi aslında iş için bir “kör nokta” meydana getiriyorsa? Bunun nasıl meydana gelebileceğini sorabilirsiniz. Bu soruya yanıt veremeden önce, bir miktar geçmişe dönmemiz gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde birçok imalat faaliyeti yurtdışına aktarılmıştır. İmalatçılar bunu gelişmekte olan ülkelerde işçilik maliyetlerinin daha ucuz olması sebebiyle yapmışlardır. Ancak yurtdışında imalat yapmak birtakım önemli kaygıları beraberinde getirmiştir: • Kalite güvencesini nasıl ölçersiniz?

miktar satt  yanıt veremeden önce, bir miktar geçmişe dönmemiz gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde birçok imalat faaliyeti yurtdışına aktarılmıştır. İmalatçılar bunu gelişmekte olan ülkelerde işçilik maliyetlerinin daha ucuz olması sebebiyle yapmışlardır. Ancak yurtdışında imalat yapmak birtakım önemli kaygıları beraberinde getirmiştir: • Kalite güvencesini nasıl ölçersiniz? • Artan enerji fiyatları hesaba katıldığında üretimde dış kaynak kullanımına gitmek gerçekten Devamı…
Secure Mobile Mümkün ERP-mi?
Mobil cihazlar geleceðe yeni normal iþ istasyonu bulunmaktadýr. Günümüzün kuruluþlarýnda bu mevcut kurumsal çözümler adapte ya da yeni kurumsal çözümler deðerlendirilmesi anlamýna gelir mi, mobil cihaz desteði gerekir. Ama bu yeni güvenlik zorluklar sunuyor. Bilgi teknolojisi (BT) departmanlarý kontrolü ve eriþim arasýnda bir denge bulmak için son kullanýcýlar ile iþbirliði nasýl keþfetmek için bu makaleyi okuyun.

miktar satt  için kullanýldýðý üzerinde bir miktar kontrol vazgeçmek zorunda olsa da. Yerine BT ve kullanýcýlar arasýnda bir diktatör iliþki daha, ortak bir teþvik bu mümkün kýlan anahtarýdýr. BT uygular ve mobil güvenlik etrafýnda en iyi uygulamalarý belgeler ve emin son kullanýcýlar anlamak ve onlara baðlý yaparsa, en son kullanýcýlar iþbirliði yapacaktýr. Politikalar bu tür cihazlarýn kilitlemek veya kaybolduklarý zaman onlara verileri silmek için ihtiyaç gibi temel uygulamalar, Devamı…
Elektronik Týbbi Kayýt Sistemi Uygulama için Yol Haritasý
Bu bir elektronik saðlýk sistemi uygulamasýnýn kapsamýný tanýmlamak için, hem de gerekli olacaktýr proje ve kaynaklarýn her aþamasýnda anahat önemli. Baþarýsýz bir uygulama bir saðlýk kuruluþun operasyonel yeteneklerini felç olacak, ama doðru metodoloji baþarýlý bir þekilde uygulanmasýný saðlamak yardýmcý olacaktýr.

miktar satt  alaný çok küçük bir miktar alarak, hasta verileri ararken daha az zaman harcamak. Bu hasta bakýmý ve tedavisi için alana daha önce dosya dolaplarý ve kaðýt depolama sistemleri tarafýndan iþgal deðerli alan, dönüþtürmek için saðlýk kuruluþlarý saðlar. Tüm bu hasta bekleme sürelerini azaltmaya yardýmcý olur, ve doktorlar günlük daha fazla hasta görmek mümkün. Bu makalede, bir EMR sistemi uygularken bir saðlýk organizasyonu takip etmelidir kurallarý listeler ve Devamı…
Massive Veri Massive önlemler gerektirir
Biz veri ambarý ve veri yönetimi dünyada öðrenilen þey, büyük veri analizine gelince, pozisyon kazanmak için katýlan büyük para da var olmasýdýr. Ama gerçekten veri kurumsal iþ dünyasý için önemli bir bileþenidir geniþ miktarda analizi nedir?

miktar satt  etmek için yaptý. Bu miktar ile deðil, ayný zamanda kaynaklarý, kalite þartlarý ve veri oluþturulur hýzýný sayýsý ile deðil, sadece bir ilgisi yoktur. Þirketlerin üreten bilgilerin miktarý hala sabit bir hýzda büyüyor ve bu bilgilerin analiz karmaþýklýðý hacmi hem de bulunduðu ve bir þekilde iþlenecek vardýr. Veri basit yürütme rapor yayýn gerçekleþtirmek için veya hile tespiti için karmaþýk veri madenciliði gerçekleþtirmek için iþlenebilir. Geleneksel veri Devamı…
Neden Sistemleri Fail - Kirli Veri çýkmaz
Verilerinizi gerçeði yansýtmamaktadýr, sistem etkili olamaz. Bir ticaret ortaðý kirli veri gösteren iþbirliði, günümüz dünyasýnda onlara yanlýþ bir mesaj veren ve bir iþbirliði ortaklýk çaðrýsýnda güven aþaðý düþürüyor.

miktar satt  makbuz olabilir   yanlýþ bir miktar vardý. Alternatif ,   fiziksel hareket kusurlu olabilir, örneðin, bir sipariþ 100 çaðrýsýnda   alýnmayý birimleri, iþlem 100 olarak kaydedildi ama fiziksel olabilir   toplama az ya da 100 den alýnýyor sonuçlandý. Belki de daha kötü, zaman   malzeme depo içinde bir konuma yerleþtirilmiþtir, yeri oldu   yanlýþ kirli veri iki adet (tek bir yerde diyor sonuçlanan rapor   bazý envanter var ama hiçbiri vardýr ve ikinci bir konuma Devamı…
Red Hat Kümelenme Yazýlým Bültenleri
Red Hat kümeleme yazýlýmý kendi sürümünü saðlamak için Linux distribütörlerin son.

miktar satt   Önemli ölçüde kendi sunucusu miktar artýrmayý planlýyoruz özellikle Potansiyel         müþteriler, çekici olsa da, bu dolar 1995 maliyeti etiketi anlamalýyýz         tüm sunucu ile gerçek olduðu gibi, mülkiyet maliyetinin sadece bir baþlangýç         kurulumlarý, Linux veya Windows. Ücretsiz-indirme seçeneði olunmalýdýr         Sadece yeterli Linux deneyim ve know-how sahip olan kullanýcýlar tarafýndan.         Sýradan kullanýcýlar Devamı…
Ýlaç Rehberi Soy ve Nasýl Yazýlým Yardýmcý Olabilirsiniz
Ýlaç üreticileri ve perakendeciler veri toplama sýkma ve yeni ABD Gýda ve Ýlaç Ýdaresi (USFDA) kurallarýna karþýlamak için süreçleri bildiriliyor. Ama hangi yazýlým teklifleri en iyi ilaç üreticileri yeni kurallarýna uymasýna yardýmcý olmak için yerleþtirilir?

miktar satt  maliyetleri özelleþtirme adil bir miktar gerektiren engelleyici olabilir. Þirket içi kaynaklar mevcut olsa bile, planlanan gelir getirici projeler gecikebilir gerekebilir. Ýkinci alternatif, yeni bir, tek baþýna arayüzü inþa etmektir. Veri çekme dýþýnda, bu alternatifin bariz avantajý mevcut sistemlerin deðiþtirilmesi gerekir kalmamasýdýr. Ancak, arayüzü proje ve doðal risklerin büyüklüðüne söz konusu olmalýdýr. Proje ekibi gerektiðinde üçüncü taraf firmalarý kayýp Devamı…
Ernst & Young Güvenlik Big 5 Talepleri
Kendi online güvenlik portal için bir yükseltme ilan, Ernst & Young, büyük 5 güvenlik hizmetleri yol alýr.

miktar satt  yeni güvenlik baþlangýç ​​@ Miktar profesyoneller. Eðer güvenlik         IDC tahmin gibi yönetim ve kaynaklarý 2002 1600000000 $ ulaþýr,         olduðu için bekliyor orada pazar bir çok þey var.          Kullanýcý         Öneriler         Güvenlik yönetimi önemli bir bölümü en son tutuyor         haber, ihbar, araçlarý, ürün ve satýcý hizmetleri. Özellikle,         daha hýzlý, en son önerileri ve açýklarý Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others