Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » cal an self servis modulu


Ýlan servis nasýl
Tüm reklam-hizmet çözümlerinde kullanýlan temel teknoloji genel bir bakýþ sunar.

cal an self servis modulu  veya ISS - sörfçü çalýþýyor. Sörfçü bir AOL kullanýcý ise,   ve bunlarýn pek çok var, web sitesi bilinen dayalý reklamlar hedefleyebilir   AOL abonelerinin demografik. Sörfçü ait bir siteden geliyor ise   elektronik üretim, olabilir reklam farklý bir yer bir firmaya   hizmet. bile   yüksek potansiyel ödemeler daha hassas hedefleme için kullanýlabilir. DoubleClick   bir dýþ kaynaklý olarak birçok þirket için reklam hizmet veren bir þirkettir.   katma gerçek Devamı…
Servis Sektörü İçin ERP (Üretim Dışı)
Typically, ERP systems designed for services industries offer modules that provide back-office support, customer relationship management, time management, expense management, resource management, a...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » cal an self servis modulu


Þirketler Satýþ Sonrasý Servis Karlarý bakan Olabilir
Servis parçalarý ve servis personeli yönetimi iyi yönetildiði takdirde, üreticiler önemli ölçüde hizmet faaliyetlerinden elde karlarýný artýrabilir. Bu önemli bir genel kar marjlarý da yol açacaktýr.

cal an self servis modulu  Aberdeen - Sanayi Hafta çalýþma satýþ sonrasý servis ve yedek parça için kar marjlarýný yüzde 25 ile 1000 yüzde deðiþmektedir bulundu yüksek ilk ürün satýþlarý için marjlarý daha. Araþtýrma ayrýca, satýþ sonrasý hizmet gelirlerinin yüzde 20 ile 30 sorumluydu, ve birçok þirket için kar yaklaþýk yüzde 50 sini. ortaya Otomotiv sektöründe , parça ve hizmet gelirleri yaklaþýk yarýsýný oluþturan ve 45 hem otomotiv orijinal ekipman üreticileri için kar yüzde, (OEM) Devamı…
Müþteriler anda Olmak IFS '(Web) Servis
IFS þimdi yerinde bu altyapý ile, þirketin finansal durumu geliþtirdi, birkaç yýl için ürün geliþtirme ve dünya çapýnda büyüme altyapý hem de büyük yatýrýmlar. Küresel büyüme ve geliþmiþ nakit akýþý teþvik harcamalarýnýn Bu dengeleme uzun IFS 'karýþýk bir nimet muamma olmuþtur. Büyük satýcýlarýnýn orta piyasa beklentileri yoðunlaþtýrmak gibi, IFS özellikle orta pazarýnda, kendi pazar dünya çapýnda artmaya devam ediyor.

cal an self servis modulu  Pazar Etkisi bir iki parçalý analiz biri         duyurular. Bölüm Piyasasý Etki devam ve Kullanýcý yapacak         Öneriler. Finansal         duyuru için buruk sonuçlarýnýn 14 Mayýs raporu aþaðýda         pazarda olmayan bir pes kasvet ortasýnda 2002 mali yýlýnýn ilk çeyreðinde.         Ilk çeyreðinde toplam gelirleri 72 $ ince% 2 arttý         milyon, 2001 yýlýnýn ilk çeyreði için 70 $ milyon karþýlaþtýrýldýðýnda Devamı…
Servis Çağı: Telekom Operatörleri Servis
Internet bankacılık hizmetleri birçok insanın bankaya gitme ihtiyacını ortadan kaldırdı. Benzer şekilde iş, eğitim, kamu servislerinin de uzaktan verildiği bir zamana doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde iş hayatı ve kültürü yeniden şekillenecek. Bu süreç içerisinde kendini zamana uyduran özel sektör ve kamu sektörü, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir çalışma alt yapısı oluşturacak. Çalışanlar ve hizmet alanlar mekandan bağımsız işlerini yapabilecekler.

cal an self servis modulu  ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir çalışma alt yapısı oluşturacak. Çalışanlar ve hizmet alanlar mekandan bağımsız işlerini yapabilecekler. Servis Çağı: Telekom Operatörleri Servis style= border-width:0px; />   comments powered by Disqus Related Topics:   Enterprise Resource Planning (ERP),   Mobile Application,   Telephony,   Mobile Phone (Smartphone) Related Industries:   Industry Independent Related Keywords:   Telekom,   Iktisadi Girisim ve Is Ahlaki Dernegi, Devamı…
IBM Yeterli Deðildir; Ariba Amex ile güçlü Ortaklýk Duyurdu
Ariba American Express ile kapsamlý bir yeni bir ortaklýk duyurdu.

cal an self servis modulu  sunacak         ortak geliþtirme çalýþmalarý kolaylaþtýrmak ve ortak çözümler önerecektir         bireysel potansiyel. Ariba Að ve Amex kendi Ýnternet-tabanlý         B2B finansal hizmetler aðý, yine bir pilot aþamasýnda, birlikte çalýþan olacak         tam ve açýk.       Son olarak ,         Amex çoðu için dünya çapýnda Ariba yazýlým çözümleri kullanacak         yýllýk tedarik harcamalarýnýn. Devamı…
E-Business Service Saðlayýcý Deðerlendirme ve Seçme
Bu TechnologyEvaluation.Com tarafýndan sunulan E-Business Service Saðlayýcý Deðerlendirme ve Seçim bir sesli konferans bir çevirisidir. Sunum canlý bir gerçek zamanlý deðerlendirme ve seçim yapmak için TEC patentli seçimi motoru WebTESS kullanýlýr. Daha sonra DBSPs çeþitli türleri içinde kritik ayýrt servis saðlayýcý kriterleri, hem de rakip satýcýlarýnýn detaylý karþýlaþtýrmalar yorumlanan.

cal an self servis modulu  dýþarý harita için burada çalýþýr. Kýsa Piyasasý Genel Biz dijital að ortamlarýnda iþ yetenekleri saðlamak DBSPs burada ilgilidir. Bu web üzerinde e-iþ iþlemleri içerir, ayný zamanda intranet geliþtirme yetenekleri (örneðin B2E) baþvurabilirsiniz ve devlet-to-tüketici ya da vatandaþ veya diðer devlet vb veya genel bir terim Dijital Ýþ Servis Saðlayýcý benimsemiþ sadece alan açýklayan bir yolu ve elektronik aðlar satmak ve üzerinde satýn almak için dijital yetenekleri Devamı…
Ariba Dikey Goes: No Pain, çok Kazanç
Ariba, E-tedarik yazýlým ve pazar yönetimi lider, TRADEX, müþterilerine kendi internet pazarlarý oluþturmanýza olanak saðlar yazýlým bir satýcý elde etmek için stok 1860000000 $ öder.

cal an self servis modulu  karar verirseniz, olmak   iyi çalýþan, ürün almak için net zaman daha hýzlý çalýþmak için tavsiye   ve doldurulur. Ariba kullanarak pazarýna taþýmak için seçtiði bir þirket   önümüzdeki çözüm karþý rekabet hangi ile güçlü bir teklif olacak   Eðer. Devamı…
Toplam Uptime Teminatlar? Bu Yeni Binyýl Olmalý!
Netsourcing saðlayýcý Intira BT ve að altyapýsý hizmet teklifleri onun tam bir çizgi kapsayan servis seviyesi anlaþmasý (SLA) 'ýn sunacak duyurdu.

cal an self servis modulu    yangýn ve bu nedenle çalýþma süresi korumak için biraz daha fazla çalýþmasý muhtemeldir.   Bu onlarý ciddi dikkate hak eden bir firma yapar. kadar   baþkalarýna aynýsýný, artýk kesinti maliyetini dikkate için fýrsat var   - Hangi yüksek trafik E-ticaret için oldukça hýzlý bir þekilde milyonlarca dolar olarak çalýþtýrabilirsiniz   siteleri - ve ne kadar bir garanti için ödemek. Farklý garanti   ek altyapý için ödeme olabilir çünkü düzeyleri, farklý mali Devamı…
VPN Sýcak mý, ama Nedir bunlar?
Sanal Özel Að (VPN) pazar büyüyor. Çok farklý bir VPN ne fikirleri ve nasýl bunlarý uygulamak için vardýr. Bu makalede, ses VPN ürünleri ve hizmetleri ne ve pazar olgunlaþtýkça ne olacaðýný açýklar.

cal an self servis modulu  tür ürün sattýklarý için çalýþýyoruz ne baðlý olarak, farklý VPN tanýmlarý verecek ve net bir þekilde VPN birden çok türü vardýr. Tespit VPN çalýþýrken, daha da kuyruk takip gerekmez. Sadece Tanýmlý, bir VPN ortak bir að üzerinden çalýþan bir özel kapsüllü þebeke servisidir. VPN özel kiralýk hatlar ve çerçeve-rölesinin yüksek maliyetli bir tepki olarak geliþti ve VPN kullanýmý aylýk kullaným veya bant geniþliði ücret üçüncü taraf saðlayýcýlar Devamı…
Keskin ASP
Amerika keskin Mikroelektronik kendi seçtikleri Uygulama Servis Saðlayýcýsý olarak habercisi seçti. Çok yýllýk sözleþme habercisi Sharp e-Tedarikçi toplum üzerinde e-Ýhale ve iþ uygulamalarý entegre saðlayacak.

cal an self servis modulu  Sharp e-Tedarikçi geniþletmek için çalýþmaya baþlayacak         bir uygulama paketi ile toplum ve entegre e-Ýhale iþlemleri         Harbinger e-Ticaret Altyapý Sharp Mikroelektronik için ev sahipliði yaptý,         harbinger.net.         Habercisi ASP çözüm e-ticaret iþ araçlarý eriþmek için Sharp saðlar         bir abonelik olarak. Araçlarý entegre ve izlemek için Sharp izin         kolaylaþtýracak bir Web tabanlý pazar sitesi Devamı…
Hizmet Çözünürlük Yönetimi Süreçleri ile Çaðrý Merkezi destekleme
Entegre müþteri iliþkileri yönetimi ve (bazen servis çözünürlük yönetimi olarak adlandýrýlýr) çaðrý merkezi çözümleri, ilk glitches raðmen bildirildi bazý hizmet þirketleri geliþmiþ müþteri memnuniyeti oranlarý ek olarak yatýrým kayda deðer döner gerçekleþtirmek yardýmcý olmuþtur.

cal an self servis modulu  müþteri destek sistemleri gerçekten çalýþtýðýnýz ne istiyor ve saðlamak-kesintisiz sadece (yani, ürün ve hizmetlerin bilgi etkin kurumsal bilgileri kullanarak ve yöneterek saðlanabilir hizmet çözünürlük, hizmet türüdür , taný sorun giderme; að sürücüleri, intranet ve e-posta sistemlerinde tüm belgelerde saklanan bilgilerin ve, en önemlisi, müþteri ve destek ajanlarýn bilgi). Trend Analizi KM ve SRM çözüm piyasalar hala ortaya çýkýyor, ve tahmin etmek zordur ne kadar Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others